m انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

آگهی

چهارمین همایش ملی گوهرشناسی - بلورشناسی ایران در تاریخ 20 و 21 شهریور ماه 1396 در دانشگاه بوعلی سینا همدان برگزار می گردد. منتظر خبرهای بعدی باشید.

آگهی

یست و پنجمین همایش ملی بلورشناسی و کانی شناسی ایران در تاریخ 4 و 5 بهمن ماه 1396 در دانشگاه یزد برگزار خواهد شد. منتظر خبرهای بعدی باشید.


كاربر گرامي لطفأ توجه بفرماييد!!

خواهشمنديم براي دسترسي به فرم عضويت در انجمن و پيگيري مقالاتي كه قبلأ براي چاپ در مجله بلورشناسي و كاني شناسي ارسال كرده بوديد به آدرس tijcm.ir مراجعه فرماييد. اما براي ارسال مقالات جديد خود كماكان به آدرس ijcm.irرجوع نماييد.

NextPrev

آیین نامه مجلة ‌بلورشناسي‌ و كاني‌شناسي‌ ايران


فصل اول: مقدمه
فصل دوم: مشخصات كلي
فصل سوم: مدير مسؤول، سردبير، مدير اجرايي، هيأت تحريريه، مشاوران و وظايف آنها
فصل چهارم: امور مالي
فصل پنجم: محل دفتر مجله
فصل ششم: تغيير آيين نامه


فصل اول: مقدمه

مجله‌ بلورشناسي‌ و كاني‌شناسي‌ ايران‌ (Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy) نشرية‌ تخصصي‌ انجمن‌ بلورشناسي‌ و كاني‌شناسي ‌ايران‌ است‌ كه‌ به‌ منظور ارائة‌ دستاوردهاي‌ تازة‌ علمي‌ و پژوهشي‌ منتشر مي‌شود. مجله‌ از همكاري‌ پژوهشگران‌ در گرايش¬هاي‌ مختلف‌ علوم‌ بلورشناسي‌ و كاني‌شناسي‌ به‌ گرمي‌ استقبال‌ مي‌كند. اميد است‌ با بسط‌ پژوهش‌ در شاخه‌¬های مرتبط با این علوم‌، بتوان‌ هر شماره را پر بار تر از شماره قبل منتشر کرد‌.

فصل دوم: مشخصات كلي

ماده 1: اين مجله، علمي- پژوهشي است و زير نظر انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران منتشر ميشود.
ماده 2- مجله به مقالات پژوهشي و علمي اصيل كه در حوزه¬های مربوط به ساختار و ویژگی¬های بلورها و کانی¬ها در فیزیک، شیمی، زمین شناسی، مواد و معدن، تأليف شود، اختصاص دارد.
تبصره 1: مجله مقالاتي را كه نتيجه طرحهاي پژوهشي و تحقيقاتی اصيل و نقدهاي معتبر و ارزنده است و در جاي ديگر به هيچ زبان و شكلي (اعم از كاغذي، ديجيتالي و ...) منتشر نشده باشد به چاپ ميرساند.
ماده 3- مقالات به دو زبان فارسي و انگليسي پذيرفته ميشود.
تبصره 1: درج چكيده مقالههاي فارسي به زبان انگليسي و بالعكس الزامي است.
ماده 4- مجله در هر سال به صورت فصلنامه در 4 شماره منتشر می¬شود.
ماده 5- راهنمای تنظیم مقاله برای چاپ در مجله و ارسال مقالات، توسط هيأت تحريريه تدوين ميشود و در هر شماره از مجله به چاپ می رسد.
تبصره 1: تعداد نسخههاي چاپی هر شماره توسط سردبير تعيين مي‌شود
تبصره 2: مقالات واصله به نويسنده مسترد نخواهد شد.

فصل سوم: مدير مسؤول، سردبير، مدير اجرايي، هيأت تحريريه، مشاوران و وظايف آنها

ماده 6- مدير مسؤول مجله بنا به پيشنهاد هیات مدیره انجمن و با ابلاغ رياست محترم انجمن با شرايط مندرج در ماده 12 اين آييننامه تعيين مي¬گردد.
ماده 7- :وظايف مدير مسؤول عبارت است از
الف) مسؤوليت تمامي موارد حقوقي مجله و پاسخگويي در برابر قانون
ب) عزل و نصب كاركنان مجله
ج) تهيه و تنظيم قراردادها و موافقتنامههاي مربوط به امور مجله
د) تنظيم و پيشنهاد بودجه ساليانه مورد نياز
ه) تأييد مقالات به لحاظ حقوقي براي چاپ
و) بازبيني نسخههاي آماده چاپ (به لحاظ ظاهري) و پيگيري لازم جهت چاپ مجله
ماده 8- سردبير مجله بنا به پيشنهاد هیات مدیره انجمن و با ابلاغ رياست محترم انجمن با شرايط مندرج در ماده 12 اين آييننامه تعيين مي¬گردد.
تبصره 1: مدیر مسئول مجله می تواند سمت سردبیری مجله هم داشته باشد.
ماده 9- سردبير مجله براي مدت چهار سال انتخاب ميشود.
تبصره 1: انتخاب مجدد سردبير قبلي مجله بلامانع است.
تبصره 2: مدير مسؤول موظف است با هماهنگی هيات تحريريه حداكثر شش ماه قبل از پايان دوره جاري، نسبت به معرفی كانديد سردبيري مجله اقدام نمايد.
تبصره 3: هر گاه سردبير مجله، قبل از پايان دوره سردبيري، به دلايلي كنارهگيري كند، تا انتخاب سردبير بعدي، هيأت تحريريه يكي از اعضاي خود را با هماهنگی با انجمن به عنوان سردبير موقت تعيين ميكند و مدير مسؤول مجله بيدرنگ مقدمات انتخاب سردبير جديد را فراهم ميآورد. در صورت انتخاب سردبير موقت مجله، مدتي كه وي مسؤول موقت است، جزو دوره چهار ساله سردبيري او محسوب نميشود.
ماده 10- وظايف و اختيارات سردبير عبارت است از:
الف) مسؤوليت تمامي موارد علمي مجله و نظارت بر محتواي آن
ب) پاسخگويي به كليه نامههاي دريافت شده
ج) ارسال مقالات براي داوري، پذيرش و يا رد مقالات با امضاء سردبير
د) تهيه و تنظيم فراخوان، نظارت بر آييننامههاي علمي، جمعبندي نظر داوران و آراء هيأت تحريريه
ه) رياست جلسات هيأت تحريريه
و) مسؤوليت نظارت بر محتواي وب سايت مجله
ماده 11- مدير اجرايي مجله، پس از هماهنگي با سردبير، توسط مدير مسؤول مجله به هیات مدیره انجمن پيشنهاد ميشود. حكم مدير اجرايي مجله توسط ریاست انجمن صادر ميشود.
ماده 12- اعضاء هيأت تحريريه مجله با پيشنهاد سردبير و تأييد هيأت مديره انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ايران از بين پژوهشگران و محققين برجسته فارغالتحصيل رشته¬های زمین شناسی، فیزیک، شیمی، مواد و معدن با حداقل مرتبه دانشياری و ترجيحاً از اعضاء دائم انجمن انتخاب و توسط رياست انجمن به مدت 4 سال منصوب ميشوند.
تبصره 1: تعداد اعضاء هيأت تحريريه حداقل 7 نفر و حداكثر 14 نفر ميباشدکه از اعضای هیات علمی دانشگاه های سراسر ایران انتخاب می شوند.
تبصره 2: سردبير مي تواند عضو هيأت تحريريه باشد.
تبصره 3: عضويت در هيأت تحريريه افتخاري است و اعضاء حق هيچگونه استفاده از نام مجله را در تبليغات سياسي ندارند.
تبصره 4: تشكيل جلسات اعضاء هيأت تحريريه مجله به دو صورت حضوري و مجازي (به صورت ويديو كنفرانس يا ارتباط اينترنتي) امكانپذير است. حضور اعضاء در جلساتي كه به دعوت سردبير تشكيل ميشود، الزامي است.
تبصره 5: تأييد الكترونيكي مصوبات جلسات هيأت تحريريه قابل قبول است. روش تأييد و صحت امضاء الكترونيكي مصوبات هيأت تحريريه توسط هيأت تحريريه مجله تعيين ميشود.
تبصره 6: انتصاب مجدد اعضاء هيأت تحريريه مجله بلامانع است.
ماده 13- انجمن به پيشنهاد هيأت تحريريه، ميتواند به عضويت هر يك از اعضاي هيأت تحريريه مجله به يكي از دلايل زير خاتمه دهد:
الف) استفاده از نام مجله در تبليغات سياسي
ب) فاش نمودن محتواي محرمانه جلسات هيأت تحريريه مانند افشاي نام داوران مقالات به نويسندگان آنها
ج) عدم حضور در سه جلسه متوالي يا پنج جلسه متناوب
تبصره 1: فرصتهاي مطالعاتي يا مسافرتهاي كوتاه مدت موجب بركناري عضو نخواهد شد. در فرصتهاي مطالعاتي طولاني مدت (حداكثر يك سال) عضو ميتواند به روش مجازي در جلسات حضور يابد.
تبصره 2: خاتمه عضويت اعضاء هيأت تحريريه مجله نبايد در نشريات خبري اعلام گردد و فقط نام وی از فهرست هيأت تحريريه مجله حذف ميشود.
ماده 14- سردبير ميتواند به منظور ارتقاء کيفيت مجله از افراد برجسته در رشته¬های مرتبط با بلورشناسی و کانی شناسی و متناسب با مقالات ارسالي به عنوان مشاور استفاده نمايد.
تبصره 1: انتخاب مشاوران به پيشنهاد سردبير و تأييد هيأت تحريريه مجله است.
تبصره 2: هيچ محدوديتي در تعداد اعضاء مشاوران مجله وجود ندارد.
تبصره 3: مكاتبات با اعضاء هيأت تحريريه، مشاوران، داوران و نويسندگان مقالات، به صورت الكترونيكي قابل قبول است. روش تأييد و صحت مكاتبات الكترونيكي توسط هيأت تحريريه مجله تعيين ميشود.
ماده 15- جلسات هيأت تحريريه به صورت حضوري يا مجازي، با دعوت سردبير تشكيل ميشود.
تبصره 1: آراء اعضاي جلسات، حضوري يا مجازي محرمانه است.
تبصره 2: جلسات هيأت تحريريه با حضور اكثريت نسبي (نصف يا بيشتر) اعضاء رسميت مييابد.
تبصره 3: تصميمات هيأت تحريريه با اكثريت نسبي كل اعضاء لازم الاجرا است.
تبصره 4: چنانچه هيأت تحريريه قادر به جمعبندي نظرات داوران نباشد، مقاله به داور ديگر ارسال ميگردد و پس از دريافت جواب، مجدداً نظرات داوران در هيأت تحريريه مطرح و تصميمگيري ميشود.
ماده 16- كليه مقالهها پس از انجام مراحل داوري و در صورت تأييد پس از ویرایش منتشر ميشود. نام داوران محرمانه خواهد ماند.
ماده 17- پس از تشكيل هر جلسه هيأت تحريريه، تصميمات به صورت زير اعلام ميگردد.
الف) مقالات قبول شده توسط سردبير به نويسنده طرف مكاتبه اعلام ميگردد.
ب) مقالاتي كه احتياج به بازنويسي دارند، موارد اشكال بر اساس نظرات داوران، بدون مشخص شدن نام داوران، تعيين شده و كتباً توسط سردبير يا مدير اجرايي به نويسنده اعلام ميگردد. در صورت تمايل نويسنده بايد حداكثر ظرف مدت دو ماه مقاله را اصلاح و جهت بررسي نهايي عودت دهد.
ج) اگر مقاله رد شده باشد، در صورت درخواست مؤلف نظر داوران بدون مشخص شدن نام آنان، كتباً توسط سردبير به نويسنده اعلام گردد.
د) كليه مقالات مصوب براي يك جلد در اختيار سردبير قرار ميگيرد وي آنها را جهت اصلاح نهايي و بازبيني به نويسنده طرف مكاتبه ارسال مينمايد. نويسنده هر مقاله موظف است ظرف دو هفته مقاله را تصحيح و عودت دهد.
ه) مقاله آمادهي چاپ جهت تأييد نهايي نويسنده به وي ارسال ميگردد. نويسنده طرف مكاتبه موظف است در مدت يك هفته، نظر نهايي خود را به دفتر مجله اعلام دارد.
ماده 18- یک جلد کامل از چاپ كاغذي شمارهاي كه مقاله در آن چاپ شده است بهمراه سه نسخه اضافی از اصل مقاله چاپ شده، رايگان براي نويسنده طرف مكاتبه مقاله ارسال ميگردد.
تبصره 1: یک جلد کامل از چاپ كاغذي شمارهاي كه مقاله در آن چاپ شده است برای هر یک از نويسندگان مقاله به صورت رایگان ارسال ميگردد.
تبصره 2: به نويسندگان مقالات هيچگونه حقالتأليفي پرداخت نميگردد. تبصره 3: ابلاغ پذيرش نهايي مقاله به نويسنده، منوط به واگذاري حقوق چاپ مقاله به مجله توسط نويسنده طرف مكاتبه مي‌باشد.
تبصره 4: مؤلف موظف است 30% هزينه ویرایش و آماده سازی مقاله خود را به حساب انجمن واريز نمايد.
تبصره 5: فرمهاي مربوط، توسط هيأت تحريريه مجله تدوين ميشود. فرمها در پايگاه وب مجله قرار ميگيرد.
تبصره 6: كليه امور چاپ و توزيع با هماهنگي مدير مسؤول انجام ميگيرد.
تبصره 7: جلدهای مجله به دو صورت الكترونيكي و كاغذي چاپ ميشود، چاپ الكترونيكي مجله به صورت رايگان از طريق وبگاه مجله در اختيار عموم قرار داده ميشود.

فصل چهارم: امور مالي

ماده 19- كليه هزينههاي آماده سازی مجله از قبيل ویرایش، صفحه آرایی، چاپ و ... به عهده انجمن است.
تبصره 1: براي انجام هزينههاي ضروري مجله، تنخواهي از طرف انجمن در اختيار دفتر مجله قرار مي‌گيرد.
ماده 20- كليه منافع حاصل از فروش مجله به حساب انجمن واريز ميشود.

فصل پنجم: محل دفتر مجله

ماده 21- محل دفتر مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران دانشگاه فردوسی مشهد است.

فصل ششم: تغيير آيين نامه

ماده 22- هرگونه تغيير در اين آييننامه با تصويب هيأت تحريريه و تأييد هیات مدیره انجمن انجامپذير ميباشد.
ماده 23- مدير مسؤول و سردبير مجله آقای دکتر ناصر تجبر تعيين ميگردد.
ماده 24- اين آييننامه در شش فصل و 24 ماده به تصويب شوراي هيأت تحريريه مجله « بلورشناسی و کانی شناسی ایران» و انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران رسيد.